Kas seksi ostmine riivab inimväärikust ja kõlblust?

EV põhiseaduse järgi on inimväärikus riigi poolt kaitstav väärtus. Põhiseaduses räägitakse inimväärikusest eeskätt inimese põhiõiguste, vabaduste, kohustuste ning põhiõiguste kaitsmise kaudu.
Põhiseaduse § 10 järgi peavad põhiõigused, vabadused ja kohustused vastama
inimväärikuse ning sotsiaalse ja demokraatliku õigusriigi põhimõtetele;
põhiseaduse § 18 järgi ei tohi kedagi väärikust alandavalt kohelda;
põhiseaduse § 26 järgi võib riik sekkuda eraellu sh kõlbluse ja põhiõiguste kaitseks. 

Eesti seadused ei keela isikute, kes on vanemad kui 14 aastat seksi ostmist ega müümist.
Kas seksi ostmine ja müümine on kõlbeline? Kõlbluse mõiste toetub eeskätt tavaõigusele. Eestis kehtiv tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 2 lg 2 sätestab, et tsiviilõiguse allikaks on seaduse kõrval ka tava.

Tavaõiguse all tuleb mõelda eeskätt seda, kuidas inimesed tegelikult käituvad ja mida väärtustavad. Kui naist nimetada prostituudiks, oleks see ühiskonnas kehtiva tava kohaselt käsitletav solvanguna ja maine rikkumisena. Eeltoodust järeldub, et naiste kaubastamine ei ole kooskõlas ühiskonnas üldtunnustatud kõlbluse normidega.

Seksi ostmisega kaasneb alati seksiobjekti subjektiivsuse ja haavatavuse survestamine ja seksuaalsuse ärakasutamine. Seksi ostja on igal juhul ostu definitsiooni analoogia järgi teise osapoole omandajaks/ärakasutajaks ning seega peaks igasugune seksi ost olema käsitletav inimkaubandusena.

Karistusseadustiku § 133 järgi kvalifitseeruvad inimkaubandusena teod, kui isikut sunnitakse pettuse teel, vabaduse võtmise, kahju tekitamisega ähvardamise, teisest isikust sõltuvuse, abitu seisundi või haavatava seisundi ärakasutamisega

  1. töötama tavapäratutel tingimustel
  2. tegelema prostitutsiooniga
  3. kerjama
  4. panema toime kuriteo
  5. täitma vastumeelselt muud kohustust
  6. isiku hoidmine vabaduseta

Eelnimetatud paragrahv ei sätesta muudel juhtudel seksiostu keeldu.

Inimkaubanduse paragrahvi rakendamisel puudub seni kohtupraktika haavatavuse mõiste sisustamisel, mille sisustamine on kohtu  kompetentsis.

ENJL on arvamusel, et haavatavuse all tuleb mõelda ka sellist olukorda, kus isik soovib tegeleda prostitutsiooniga, kuna tegemist on inimväärikuse riivena. Riigil on võimalik tõkestada jätkuvat naiste vastu suunatud vägivalda seksiostu keelustamise kaudu ning seksuaalse enesemääramise vanuse piirmäära tõstmisega (16 aastani), väärtustades mõlemast soost noori ja naisi.

ENJL

Eesti Naisjuristide Liidu põhitegevuse hulka kuulub inimkaubanduse vastu võitlemine, sh inimkaubandusohvrite, perevägivallaohvrite, laste ja naiste nõustamine ja esindamine, pagulaste ja saatjate laste huvide kaitsmine, fiktiivabielude ja peale sunnitud abielude ärahoidmiseks teavitustöö.