18. oktoober on Euroopa inimkaubanduse vastase võitluse päev.

2013. aastal võttis riigikogu vastu seaduse, millega võeti üle Euroopa Parlamendi laste seksuaalse väärkohtlemise vastane direktiiv ja karmistati mitmeid laste seksuaalse ärakasutamise eest määratavaid karistusi.

Kuna laste seksuaalse väärkohtlemise vastase direktiivi üks eesmärk on kriminaliseerida alaealiselt seksi ostmine, nähakse eelnõudes ette sõnaselge seksiostu keeld alaealiselt. Täpsemalt on seaduses keeld astuda rahalise tasu või muu hüve eest suguühtesse või teha muid sugulise iseloomuga tegusid alla 18-aastase inimesega.

Vanuses veendumine või selle väljaselgitamine on tema teenuseid osta sooviva isiku ülesanne.

§ 1451. Alaealiselt seksi ostmine

(1) Alla kaheksateistaastase isikuga rahalise tasu või mis tahes muu hüve eest suguühtesse astumise või muu sugulise iseloomuga teo toimepanemise eest – karistatakse kuni kolmeaastase vangistusega.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teo eest, kui see on toime pandud noorema kui neljateistaastase isiku suhtes, –karistatakse kuni viieaastase vangistusega.

(3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud teo eest, kui see on toime pandud isiku poolt, kes on varem toime pannud käesolevas jaos sätestatud kuriteo, – karistatakse kahe- kuni kaheksa-aastase vangistusega. [RT I, 13.12.2013, 5 - jõust. 23.12.2013]

Kuid kuidas kaitsta puuetega noori täiskasvanuid seksuaalse väärkohtlemise eest?

Seksuaalset väärkohtlemist vähendab seksi ostu nõudluse vähendamine. Nõudlust saab vähendada seksi ostu keeluga ka täiskasvanute osas.